PRODEJ ŠACHŮ, HER A DOPLŇKŮ
tel: (+420) 596 130 398, (+420) 603 413 020
email: obchod@a-sachy.cz

0 ks

0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen dodavatel) a řídí se zásadami Občanského zák. č. 40/1964Sb. resp. Obchodního zák. č. 513/1991Sb. v platném znění.

 1. Základní informace: Internetový obchod je určen pro odběratele občany i podnikatelské subjekty, tj, právnické i fyzické osoby podnikající v ČR na základě platných zákonů. V nabídce jsou šachové produkty a další dárkové produkty. K produktům mohou být v objednávce vázány i služby dodavatele. Obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, platbu dle nabízených platebních podmínek, až po případné doručení na odběratelem zvolenou adresu.
 2. Ceny pro odběratele: Dodavatel nabízí v elektronickém obchodu aktuální ceny v českých korunách. Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen platných pro internetový obchod. Ceny v objednávce odeslané kupujícím jsou závazné a neměnné. Dodavatel se zavazuje respektovat cenu v potvrzené objednávce až do doby dodání nebo zrušení objednávky.
 3. Objednávka – platnost, stavy, zrušení: Kupující je informován před uložením objednávky o všech cenách produktů a služeb i o případných dalších poplatcích. Po odeslání objednávky kupujícím je tato objednávka závazná. Kupující je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení zprávami elektronické pošty. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Kupující se může informovat u dodavatele, kontakt je v odkazu ”O firmě”. Základní podmínkou pro dodání je odeslání objednávky s úplnými a pravdivými údaji. Kromě nutné podmínky, kterou je dostupnost zboží na skladě internetového obchodu, případně u dodavatelů, je nutné provedení platby odběratelem za objednané zboží a služby dle zvoleného způsobu dodání. Ve výjimečných případech (speciální objednávka na zakázku, atypické a dražší zboží) může dodavatel požadovat od kupujícího zálohovou platbu předem. V případě nedodání objednávky dodavatelem bude záloha neprodleně kupujícímu vrácena.
 4. Způsoby převzetí a platby za zboží: Pro úhradu objednaného zboží jsou k dispozici následující způsoby platby:
  1. Dobírka – kupující platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
  2. Platba předem na účet odběratele – kupující zaplatí předem na účet dodavatele. Po zaplacení dodavatel zašle zboží odběrateli. V případě nedodatelnosti objednaného zboží se dodavatel spojí s odběratelem a po dohodě mu buď vrátí částku za nedodané zboží, nebo dodá náhradní zboží.
  3. Hotovost u dodavatele – v tomto případě dodavatel na základě objednávky připraví zboží na svoji provozovnu.
  Kupující si zboží převezme v prodejně dodavatele a zaplatí zboží dodavateli při převzetí zboží. K uzavření kupní smlouvy tímto dojde na základě nákupu v prodejně.
 5. Dodání zboží: Zboží je dodáno poštou nebo přepravní službou na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu, nesmí kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svoji funkci.
 6. Poplatky: Dodavatel účtuje kupujícímu poštovné a balné. Cena záleží na volbě způsobu dodání objednávajícím a zobrazí se při zadávání objednávky.
 7. Doklady: Kupující obdrží ke každé dodávce zboží daňový doklad. K některým výrobkům může být přiložen záruční list.
 8. Odstoupení od smlouvy: V případě, že kupující je spotřebitel ve smyslu zákona a pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má kupující v souladu s § 53 odst. 7 Obč. zák. právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné v původním obalu, do 10 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Dodavatel je oprávněn posoudit vrácené zboží. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně mu poukáže peníze jiným dohodnutým způsobem. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující od smlouvy odstoupit v případech dle § 53 odst. 8 Obč. zák. (např. dodávka zboží upraveného podle přání spotřebitele). V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se příslušná ustanovení Obch. zák. Obdobně v případě nákupu pro subjekty, které nejsou spotřebiteli dle zákona, poskytuje dodavatel možnost vrácení zboží do 14 dnů. V tomto případě je oprávněn účtovat náklady, které mu s vyřizováním zakázky vznikly.
 9. Reklamace: Reklamace uplatňuje kupující v prodejnách dodavatele nebo v případě, že uvedené zboží má zajištěn smluvní značkový servis, je kupující po dohodě s dodavatelem oprávněn reklamovat zboží přímo ve značkovém servisu. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem je 24 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Pokud je na dodané zboží poskytována garance delší než 24 měsíců, je tato skutečnost uvedena v záručním listě. Spotřebitel má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

  Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. Dojde-li k výměně zboží začně běžet záruční lhůta znovu od převzetí nové věci. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Reklamaci včetně případného odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se příslušná ustanovení Obch. zák.

 10. Ochrana údajů o kupujícím (platí pouze pro fyzické osoby-nepodnikatele) Dodavatel zajišťuje zachovávání důvěrnosti a zabrání zneužití dat kupujícího, která jsou potřebná pro vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel bude nakládat s daty kupujícího dle zákona o ”Ochraně osobních údajů”. Kupující souhlasí se zanesením svých dat do systému dodavatele.
zpět
Copyright © 2018 fd kühpast studio
eStart Your Web Store with Zen Cart(tm)